Category Archives: 佛教經典

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經 唐西天竺沙門伽梵達摩譯 &nbsp … 繼續閱讀

張貼在 Uncategorized, 佛教經典

千手千眼大悲懺法

千手千眼大悲懺法 香讚 爐香乍爇。法界蒙熏。諸佛海會悉遙聞。隨處結祥雲。誠意方殷 … 繼續閱讀

張貼在 Uncategorized, 佛教經典

藥師灌頂真言之略探

藥師灌頂真言之略探 普光 敬撰 一、藥師真言簡述 (一)緣起 藥師灌頂真言的緣起 … 繼續閱讀

張貼在 諸佛聖記, Uncategorized, 佛教經典

藥師法門簡述

藥師法門簡述   藥師三尊 佛像術語,為主尊藥師如來,輔以左脇士日光菩薩及右脇士 … 繼續閱讀

張貼在 諸佛聖記, Uncategorized, 佛教經典

師子莊嚴王菩薩請問經

大唐中印度三藏那提 譯 師子莊嚴王菩薩請問經序 終南山豐德寺律師道宣撰

張貼在 佛教經典 | 標記

文殊師利菩薩讚佛偈

《文殊師利問經》文殊師利讚佛偈

張貼在 佛教經典 | 標記

文殊師利發願經

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

張貼在 佛教經典 | 標記

佛說文殊師利般涅槃經

西晉居士聶道真譯 如是我聞。一時。佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘僧八千人俱。長 … 繼續閱讀

張貼在 佛教經典 | 標記

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經卷下

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙 … 繼續閱讀

張貼在 佛教經典 | 標記

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經卷上

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監正號大廣智大興善寺三藏沙 … 繼續閱讀

張貼在 佛教經典 | 標記