Tag Archives: 道教經典

神農大帝真經

  開經讚 神農聖帝。恩全民命。五穀大道大慈父。垂恩廣無邊。顯赫威靈。祈禱赴群心 … 繼續閱讀

張貼在 道教經典 | 標記

太上神農帝主五穀大道眞經

  開經讚 眞仙有感不可量。合部威靈降道場。 一瞻一禮求豐稔。宣告誥文穀滿倉。 … 繼續閱讀

張貼在 道教經典 | 標記

天上聖母慈濟真經

  天上聖母大讚  志心朝禮 天后聖母尊。為輔斗仙至靈神。兜率降凡塵。玄通傳道法 … 繼續閱讀

張貼在 道教經典 | 標記

天后元君救劫超生真經《天后娘媽救苦救難真經》

  焚香讚 奉香寶鼎。通達九霄。神兵猛將悉遙聞。隨處結祥雲。速速降壇臨。

張貼在 道教經典 | 標記

玄天上帝治世福神闡道寶懺

    開懺偈 大道不明亦不行。魔風吹出淚長傾。臨鸞與爾談真諦。復衍薪傳把世撐。

張貼在 道教經典 | 標記

正一威儀經

太上曰,正一受道威儀:初入道門,詣師奉受券契。不受券契,土地山川守界真官,不上道 … 繼續閱讀

張貼在 道教經典 | 標記

南無大聖五公菩薩海元救劫經

昔無為山。通悟聖師。記大聖。志公。朗公。康公。寶公。化公。五菩薩共集天台山。昆丘 … 繼續閱讀

張貼在 道教經典 | 標記 ,

五公菩薩明心見性經

  水讚 摩訶法水。浮洗紅塵。慈雲瑞靄利天人。佛舫度迷津。說果談因。菩薩現全身。 … 繼續閱讀

張貼在 道教經典 | 標記 ,

大聖五公救劫經

  淨口業真言 唵。修利。修利。摩訶修利。修修利。薩婆訶。

張貼在 道教經典 | 標記 ,

大聖五公菩薩演說天圖救劫經

《大聖五公菩薩演說天圖救劫經 》前言   凡相信此書的人們無論何種職業都可以使用 … 繼續閱讀

張貼在 道教經典 | 標記 ,